TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 2024

31%

Nội dung

Tiến độ hoàn thành

Ngày
bắt đầu

Ngày
dự kiến hoàn thành

Ngày
hoàn thành

About HVA
đính kèm

a.

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2023

Hoàn thành

30/03/2024

20/02/2024


a.

Kết quả chi trả thù lao cho HĐQT năm 2023

Hoàn thành

25/02/2024

25/02/2024


b.

Đề xuất thù lao cho HĐQT năm 2024

Hoàn thành

25/02/2024

25/02/2024


c.

Phương án thưởng cho HĐQT và Ban tổng Giám đốc năm 2024

Hoàn thành

25/02/2024

25/02/2024


a.

Chiến lược kinh doanh năm 2024

Đang thực hiện

25/02/2024

31/12/2024


b.

Chiến lược kinh doanh năm 2024

Đang thực hiện

25/02/2024

31/12/2024


a.

Thành lập Quỹ và bổ nhiệm nhận sự Ban Lãnh đạo Quỹ

Chưa tiến hành

25/02/2024

31/12/2024


b.

Huy động vốn từ các nhà đầu tư để tăng quy mô vốn và số lượng nhà đầu tư

Chưa tiến hành

25/02/2024

31/12/2024


a.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Hoàn thành

25/02/2024

31/03/2024

25/03/2024


b.

Sửa đổi Điều lệ của Công ty

Hoàn thành

25/02/2024

31/03/2024

20/03/2024


a.

Xác định giá cổ phiếu thấp hơn giá trị nội tại của Công ty.

Chưa tiến hành

25/02/2024

31/12/2024


b.

Đánh giá và kiểm soát rủi ro

Chưa tiến hành

25/02/2024

31/12/2024


c.

Quyết định và công bố số lượng, hình thức, phương thức mua lại

Chưa tiến hành

25/02/2024

31/12/2024


d.

Thực hiện

Chưa tiến hành

25/02/2024

31/12/2024


e.

Đánh giá kết quả

Chưa tiến hành

25/02/2024

31/12/2024


Directions

Chat Zalo

Facebook