Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 ( Tài Liệu ĐHĐCĐ bổ sung )

Chỉ đường

Chat Zalo

Facebook