HVA công bố thông tin đính chính Báo cáo quản trị bán niên năm 2022