Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán ( Báo cáo riêng và báo cáo hợp nhất )