Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Huỳnh Cẩm Đoan

Thông báo về ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Huỳnh Cẩm Đoan

Kính gửi quý cổ đông, ngày 05/01/2018 Công ty Cổ phần Đầu tư HVA nhận được thông báo của cổ đông Huỳnh Cẩm Đoan. Công ty xin thông báo như sau, trân trọng cảm ơn.

– Họ và tên cá nhân: Huỳnh Cẩm Đoan.

– Quốc tịch: Việt Nam

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ : 477.500 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.45%

– Ngày trở thành cổ đông lớn: 26/12/2017