Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu nắm giữ của cổ đông lớn Huỳnh Cẩm Đoan

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu nắm giữ của cổ đông lớn Huỳnh Cẩm Đoan

Kính gửi quý cổ đông, ngày 12/01/2018 Công ty nhận được thông báo của cổ đông lớn Huỳnh Cẩm Đoan. Công ty xin thông báo như sau.

– Họ và tên cá nhân: Huỳnh Cẩm Đoan.

– Quốc tịch: Việt Nam

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch : 503.800 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.92%

–  Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 36.200 cổ phiếu.

–  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 540.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9,56%.

–  Ngày thực hiện làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/01/2018