Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu nắm giữ của cổ đông lớn Huỳnh Cẩm Đoan

Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu nắm giữ của cổ đông lớn Huỳnh Cẩm Đoan

Kính gửi quý cổ đông, ngày 30/01/2018 Công ty nhận được thông báo của cổ đông lớn Huỳnh Cẩm Đoan. Công ty xin thông báo như sau.

– Họ và tên cá nhân: Huỳnh Cẩm Đoan.

– Quốc tịch: Việt Nam

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch : 548.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.7%

–  Số lượng cổ phiếu đã mua thêm: 400.000 cổ phiếu.

–  Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 948.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 16,78%.

–  Ngày thực hiện làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 17/01/2018, 25/01/2018