Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

File: TB thay đổi mô hình công ty và BCTC

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA kính gửi quý cổ đông về việc thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính. Trân trọng !