Thông báo giao dịch của Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Thông báo giao dịch của Ông Nguyễn Ngọc Sơn

Nguyễn Ngọc Sơn – Chủ tịch HĐQT, Giám đốc – đăng ký bán 941.200 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Ngọc Sơn
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: HVA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 941.200 CP (tỷ lệ 16,66%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 941.200 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư.
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/07/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/08/2017.