Thông báo giao dịch của Ông Nguyễn Bảo Quốc

Thông báo giao dịch của Ông Nguyễn Bảo Quốc

Nguyễn Bảo Quốc – Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 500.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Bảo Quốc
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT
– Mã chứng khoán: HVA
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 500.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Cơ cấu danh mục đầu tư.
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/07/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 11/08/2017.