Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Mai Lệ Huyền

Thông báo giao dịch cổ phiếu của Bà Mai Lệ Huyền

– Họ và tên cá nhân: Mai Lệ Huyền

– Quốc tịch: Việt Nam

– Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng:  Vợ Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc

– Mã chứng khoán giao dịch: HVA

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 cổ phiếu

– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua : 400.000 cổ phiếu.

– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 500.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.85 %

– Phương thức giao dịch: Thỏa Thuận hoặc khớp lệnh.

– Thời gian thực hiện giao dịch:  20/12/2017 – 20/01/2018