Tài liệu bổ sung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu bổ sung đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư !

Công ty kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư tài liệu bổ sung cho đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2018 dự kiến tổ chức vào ngày 28/08/2018 ! Trân trọng thông báo !

File tài liệu bổ sung như sau:

– Bản cung cấp thông tin TVHĐQT

Bản thông tin TV HĐQT

– Quy chế bầu cử TVHĐQT

– TB 2408.2018

Tờ trình 2408.01

Tờ trình 2408.02