Nghị Quyết thông qua việc từ nhiệm của ông Phạm Tường Lâm và bầu bổ sung ông Trần Xuân Minh là thành viên Hội Đồng Quản Trị