Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chi tiết phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty cổ phần Đầu Tư HVA

Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua chi tiết phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty cổ phần Đầu Tư HVA

Hôm nay ngày 05/12/2017 HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã tiến hành họp và Thông qua chi tiết phương án chào bán riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

File: Nghị quyết của HĐQT