Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày hưởng quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết HĐQT về việc chốt ngày hưởng quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi quý cổ đông và các nhà đầu tư !

Ngày 18/07/2018 Hội đồng quản trị đã họp và thông qua ngày chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đồng thường niên năm năm 2018.

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư HVA

Mã chứng khoán: HVA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2018.

File tài liệu :Ngày chốt quyền tham dự đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2018