Kết quả việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao đông.