HVA_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức lần 2

HVA_Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức lần 2

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 lần 2 do Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức lần 1 ngày 30/05/2019 không thành công do tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông tham dự đại hội không đủ theo quy định. Cụ thể:

–         Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 tổ chức lần 1 ngày 30/05/2019 không thành công do số lượng cổ đông tham dự đại hội là 05 đại biểu, đại diện cho 745.761 cổ phần tương đương với 13% vốn điều lệ của Công ty.

–         Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 sẽ được tổ chức lại lần 2 vào hồi 14h ngày 10/06/2019 tại tại Sen Office, tầng 18, tòa nhà Vincom Centre Đồng Khởi, Số 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

HVA_Thong-bao-moi-hop-ĐHĐCĐ-bat-thuong-2019-lan-2_Da-ky

SSC_Thong-bao-moi-hop-ĐHĐCĐ-bat-thuong-2019-lan-2_Da-ky