HVA_Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn tại Các công ty liên kết và tạm ngừng việc đầu tư vốn vào các đơn vị khác

HVA_Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn tại Các công ty liên kết và tạm ngừng việc đầu tư vốn vào các đơn vị khác

Ngày 08/01/2019, công ty cổ phần đầu tư HVA đã thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn tại Các công ty liên kết và tạm ngừng việc đầu tư vốn vào các đơn vị khác với các nội dung cơ bản sau:

Điều 1: Tạm ngừng triển khai phương án thoái vốn tại các Công ty liên kết đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2412/2018/NQ-HĐQT ngày 24/12/2018. 
Điều 2: Tạm ngừng chưa triển khai đầu tư vốn vào các công ty tiềm năng đã thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2612/2018/NQ-HĐQT ngày 26/12/2018. 


Kính mời Quý Cổ đông xem thông tin chi tiết tại File đính kèm: 

  • HVA Công bố thông tin trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: http://bit.ly/2TCmgQW
  • HVA Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: http://bit.ly/2RH3nP8

Trân trọng.