HVA_Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tấn Lộc Louis

HVA_Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tấn Lộc Louis

Ngày 23/05/2019, Công ty nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Tấn Lộc Louis. Lý do từ nhiệm vì nhận thấy chưa phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

Việc từ nhiệm chức danh của Ông Tấn Lộc Louis sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất (Đại hội cổ đông bất thường 2019 tổ chức ngày 30/05/2019)

HVA_CBTT-tu-nhiem-HĐQT_HNX_Da-ky

HVA_CBTT-tu-nhiem-HĐQT_SSC_Da-ky