HVA_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn khỏi các công ty liên kết và phương án xử lý các khoản tổn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ.

HVA_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn khỏi các công ty liên kết và phương án xử lý các khoản tổn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ.

Ngày 24/12/2018 HĐQT công ty cổ phần Đầu tư HVA đã họp và thông qua Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn khỏi các công ty liên kết và phương án xử lý các khoản tổn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ, cụ thể:
Nội dung 1: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nông nghiệp Hasoco
Nội dung 2: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Thạch Thành Xuân
Nội dung 3: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển xây dựng 199
Nội dung 4: Thông qua phương án xử lý các khoản tổn thất tài chính của Ban lãnh đạo cũ Công ty.

File tài liệu: