HVA_Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị