HVA_Công bố khoản nợ quá hạn của Công ty tại Ngân hàng VPBank

HVA_Công bố khoản nợ quá hạn của Công ty tại Ngân hàng VPBank

Công khai khoản nợ quá hạn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Cụ thể:

–        Hiện nay Công ty đang nợ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) số tiền là 540.900.000 đồng trong hạn và 166.800.000 đồng quá hạn 101 ngày và chuyển sang nợ nhóm 3.

–        Khoản nợ Ngân hàng trên là khoản nợ từ thời Ban lãnh đạo cũ của Công ty. Do Ban lãnh đạo mới của Công ty không nhận được bàn giao quỹ và tiền mặt cũng như không không có chứng từ để xác minh tính chính xác, trung thực các khoản nợ thương mại nên Công ty không có nguồn tiền để thanh toán khoản nợ trên

HVA_Cong-bo-khoan-no-qua-han-VPbank_Da-ky-1

SSC_Cong-bo-khoan-no-qua-han-VPBank_Da-ky-1