HVA công bố thông tin về Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo