HVA Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xóa các khoản nợ khó đòi đã được trích lập dự phòng.