HVA – Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị đầu tư vào các Công ty tiềm năng

HVA – Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị đầu tư vào các Công ty tiềm năng


Ngày 26/12/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư HVA đã thông qua Nghị quyết HĐQT về việc đầy tư vào các đơn vị tiềm năng như sau:

  1. Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustcard
  2. Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustpharm
  3. Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty TNHH Vàng Bạc Đá Quý Bảo Tín Phát
  4. Thông qua chủ trương đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Keel
  5. Thông qua việc cử Ông Vương Lê Vĩnh Nhân là người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại các công ty liên kết trên.

Tài liệu đính kèm:

Trân trọng,

Công ty Cổ phần Đầu tư HVA.