HVA công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020, theo đó ngày 16/11/2020 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông