HVA công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020, theo đó ngày 16/11/2020 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông

HVA công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2020, theo đó ngày 16/11/2020 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông