HVA Công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc đầu tư góp vốn chi phối Công ty cổ phần Citipass