HVA công bố nghị quyết của HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Phát triển và Đầu tư nông nghiệp Hasoco