HVA công bố báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán