HVA CBTT NQ HĐQT Thông qua nội dung chi tiết Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và một số nội dung liên quan đến đợt chào bán