HVA công bố thông tin trở thành cổ đông lớn của BIG