HVA: Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021