Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu Tư HVA