Giải trình chênh lệch báo cáo hợp nhất quý IV năm 2016