HVA_Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Phát triển và Đầu tư Nông nghiệp Hasoco