HVA-Công bố thông tin Nghị quyết số: 0112/2023/NQ-HĐQT ngày 01/12/2023 của HĐQT công ty về việc thông qua thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp/vốn đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư HVA tại Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo, Công ty cổ phần tập đoàn cà phê Avina và Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu.

Directions

Chat Zalo

Facebook