Công ty Cổ phân Nông nghiệp Xanh Hưng Việt công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 và Phát hành cho CBCNV theo chương trình lựa chọn

Directions

Chat Zalo

Facebook