Cổ đông lớn Nguyễn Minh Duy đã bán 500.000 cổ phiếu tại ngày 17/10/2023

Directions

Chat Zalo

Facebook