Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị về việc phê chuẩn đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trinh Xuân Minh và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế

Directions

Chat Zalo

Facebook