Nghị Quyết HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016