HVA_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

HVA_Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 2019

–         Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019: Thứ Hai, ngày 06/05/2019

–         Ngày họp dự kiến: Thứ Hai, ngày 20/05/2019.

–         Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

–         Nội dung dự kiến sẽ trình bày và xin ý kiến tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2019:

·      Thông báo và cập nhật tình hình hiện tại của HVA cho các cổ đông về công tác bàn giao phối hợp công việc của Ban lãnh đạo cũ.

·      Thảo luận phương án tái cấu trúc tài chính nhằm thu hồi tài sản đang bị chiếm giữ trái phép của Ban lãnh đạo cũ và các khoản đầu tư không hiệu quả;

·      Thông qua việc bổ sung nguồn vốn bằng hình thức vay hoặc phát hành cổ phiếu để duy trì hoạt động kinh doanh của Công ty.

·       Các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hộ

HNX_Trieu-tap-hop-ĐHĐCĐ-bat-thuong-2019_Da-ky

SSC_Trieu-tap-hop-ĐHĐCĐ-bat-thuong-2019_da-ky