HVA_Công bố Nghị quyết HĐQT chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020