HVA_Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và công bố thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty

HVA_Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và công bố thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị Công ty

Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/HVA và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 26/06/2019 và Công bố thông tin về việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Cụ thể:

1.      Công bố thông tin Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 số 01/2019/BB-ĐHĐCĐ/HVA và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/HVA ngày 26/06/2019.

2.      Công bố việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Tấn Lộc Louis theo đơn từ nhiệm ngày 23/05/2019.

3.      Công bố việc bãi nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trung Kiên do không tham gia hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 156 Luật doanh nghiệp

4.      Công bố việc bầu bà Ngô Thị Thảo giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023.

5.      Công bố việc bầu ông Ngô Văn Phúc giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2023