HVA thông báo về việc nhận được hồ sơ ứng cử cho vị trí Thành viên Hội đồng quản trị