HVA công bố Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HVA công bố Thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

cbtt-thư-mời-1-file-ký

Mẫu giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền

3.-MẪU-ĐK-DỰ-HỌP-HOẶC-ỦY-QUYỀN

Dự thảo chương trình họp

1.-DỰ-THẢO-CHƯƠNG-TRÌNH-HỌP

Dự thảo Quy chế tổ chức

5.-DỰ-THẢO-QUY-CHẾ-LÀM-VIỆC

Dự thảo thể lệ biểu quyết

6.-Dự-thảo-Thể-lệ-biểu-quyết

Dự thảo Quy chế bầu cử

3.-Quy-chế-bầu-cử

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị cho thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2022-2026

5.THONG-BAO-DE-CU-UNG-CU-TV-HDQT

Thư ứng cử thành viên Hội đồng quản trị – cá nhân

9.-THU-UNG-CU-TV-HDQT-CA-NHAN

PDF Embedder requires a url attribute

Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị – cá nhân/nhóm cổ đông

10.-THU-DE-CU-TV-HDQT

Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

22.-BC-CỦA-HĐQT

Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023

23.-BC-BAN-GIÁM-ĐỐC

Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ về hoạt động của Ban KTNB năm 2022 và kế hoạch năm 2023

24.-BC-BAN-KIỂM-TOÁN-NỘI-BỘ

Các tờ trình từ số 01/2023/TTr-HVA đến số
09/2023/TTr-HVA về các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét thông qua

10-tờ-trình

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26.-NGHỊ-QUYẾT-ĐHĐCĐ-2