HVA Công bố thông tin về Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2022 kèm Giải trình chênh lệch lợi nhuận