HVA công bố thông tin đính chính Báo cáo quản trị năm 2022