HVA CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC THOÁI MỘT PHẦN VỐN GÓP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TRUSTCARD