HVA-Công bố Nghị quyết HĐQT đầu tư vốn vào Công ty cổ phần Trustcard