HVA CÔng bố nghị quyết của HĐQT về việc đầu tư thêm vốn góp vào Công ty cổ phần Citipass